· 

โครงการของพ่อ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ15 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น่าสนใจ ปี 2561

 

1.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี  <<อ่านต่อ>>

2.โครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี  <<อ่านต่อ>>

3.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโท – ห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร  <<อ่านต่อ>>

4.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดอุตรดิตถ์  <<อ่านต่อ>>

5.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร <<อ่านต่อ>>

6. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร  <<อ่านต่อ>>

7. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร  <<อ่านต่อ>>

8. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร  <<อ่านต่อ>>

9. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน  <<อ่านต่อ>>

10.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง จังหวัดเชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>

 

30 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น่าสนใจ ปี 2560

 

1. โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. สอยดาว จ.จันทบุรี  <<อ่านต่อ>>

2. โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไทรนองตอนบน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี <<อ่านต่อ>>

3. "คลองภักดีรำไพ" โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี <<อ่านต่อ>>

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุม ฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ <<อ่านต่อ>>

5. โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ <<อ่านต่อ>>

6. โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบางสะพาน ฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ <<อ่านต่อ>>

7. โครงการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี <<อ่านต่อ>>

8. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี <<อ่านต่อ>>

9. โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร <<อ่านต่อ>>

10. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

11. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ <<อ่านต่อ>>

12.โครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ <<อ่านต่อ>>   

13. โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  <<อ่านต่อ>>    

14. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  <<อ่านต่อ>> 

15. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ  จังหวัดน่าน  <<อ่านต่อ>> 

16. ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง <<อ่านต่อ>>

17. ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์  <<อ่านต่อ>>

18. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี  <<อ่านต่อ>>

19. สหกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จ.สกลนคร  <<อ่านต่อ>>

20.โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  <<อ่านต่อ>>

21. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร <<อ่านต่อ>>

22. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  <<อ่านต่อ>>

23. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี <<อ่านต่อ>>

24. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี  <<อ่านต่อ>>

25. โครงการเขื่อนน้ำเชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  <<อ่านต่อ>>

26. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดอุบลราชธานี  <<อ่านต่อ>>

27. โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดอุดรธานี <<อ่านต่อ>> 

28. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดอุดรธานี  <<อ่านต่อ>> 

29. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ  

จังหวัดบึงกาฬ  <<อ่านต่อ>> 

30. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ ฯ  จังหวัดบึงกาฬ <<อ่านต่อ>>

 

60 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น่าสนใจ 

1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง <<อ่านต่อ>>

2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย  จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

3. โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย <<อ่านต่อ>>

4. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริผานาง-ผาเกิ้ง กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย <<อ่านต่อ>>

5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>

6. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.พัทลุง <<อ่านต่อ>>

7. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สงขลา <<อ่านต่อ>>

8. โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพะราชดำริ จ.พิษณุโลก <<อ่านต่อ>>

9. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.ลำพูน <<อ่านต่อ>>

10. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่  <<อ่านต่อ>>

11. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

12. ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>

13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>

14. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

15. โครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน <<อ่านต่อ>>

16. โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>

17. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>

18. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย  <<อ่านต่อ>>

19. โครงการฝายคลองช่องเรืออันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปัตตานี <<อ่านต่อ>>

20. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ จังหวัดปัตตานี <<อ่านต่อ>>

21. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาุุถ บ้านโคกดก จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>

22. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา <<อ่านต่อ>>

23. โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ จังหวัดพัทลุง <<อ่านต่อ>>

24. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนฯ   จังหวัดกาฬสินธุ์ <<อ่านต่อ>>

25. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดฯ จ.สกลนคร <<อ่านต่อ>>

26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ  จังหวัดยะลา <<อ่านต่อ>>

27. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

28. โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว <<อ่านต่อ>>

29. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>

30. โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ <<อ่านต่อ>>

31. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>

32. โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน <<อ่านต่อ>>

33. โครงการทับทิมสยาม 04 จังหวัดสุรินทร์ <<อ่านต่อ>>

34. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี <<อ่านต่อ>>

35. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>

36. โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมฯ บ้านแปกแซม จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

37. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ฯในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

38. โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

39. โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

40. โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร <<อ่านต่อ>>

41. โครงการพัฒนาป่าไม้ฯสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มขุนแตะ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

42. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จ.ตรัง  <<อ่านต่อ>>

43. โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

44. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ  จังหวัดตาก <<อ่านต่อ>>

45. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

46. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึกฯ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

47. โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

48. โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี <<อ่านต่อ>>

49. โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาพนม จ.กระบี่ <<อ่านต่อ>>

50. โครงการทับทัมสยาม 03 จังหวัดสระแก้ว <<อ่านต่อ>>

51. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

52. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>

53.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี <<อ่านต่อ>>

54. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองโรง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี <<อ่านต่อ>>

55. โครงการสวนป่าห้วยแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สุรินทร์ <<อ่านต่อ>>

56. ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ <<อ่านต่อ>>

57. ศูนย์เรียนรู้ชุมชุนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา <<อ่านต่อ>>

58. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว  <<อ่านต่อ>> 

59. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง  <<อ่านต่อ>>  

60. ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง <<อ่านต่อ>>  

แหล่งที่มา: สำนักงานกปร.

CONTACT US: 
Ratchadaniwet Prasha Uthid Road, Samsennok Huikwang Bangkok 10310

PHONE: (66) 2-2743193 Ext 113 , (66) 080-378-5026

EMAIL: info@educationservices.in.th 
 educationservices.in.th@gmail.com
LINE ID: @EDUCATIONSERVICES

(สามารถกคลิ็กที่ลิงค์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลย)

CUSTOMER SERVICES
Return Policy
Pricing Charge
Sizing Charge